Proves d’accés

PROVES D’ACCÉS

Termini d’inscripció i matrícula.
Del 3 al 8 de juny de 2022, tots dos inclusivament

PROVES D’ACCÉSS 2022/2023

Comissions avaluadores
Llistat d’aspirants admesos
Llistat d’aspirants exclosos

Dates de realització de les Proves: del 20 de juny a l’1 de juliol de 2022

Models de la prova d’Anàlisi de les especialitats d’Interpretació i Pedagogia

Models de les proves de l’especialitat de Composició

REQUISITS ACADÈMICS PER A l’ACCÉS

Estar en possessió del Títol de Batxiller o haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.També podran accedir als ensenyaments artístics superiors de música les persones majors de 16 anys d’edat que sense reunir els requisits assenyalats anteriors superen la prova específica convocada pel ISEACV (article 69, “Ensenyaments postobligatoris”, apartat 5, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació).
Més informació en la web del ISEACV https://iseacv.gva.es/es/pruebas-de-acceso

Les qualificacions de cada part de la prova es poden consultar des de la pàgina personal de Àrtic.

El/la aspirant que desitge realitzar una reclamació sobre la prova d’accés realitzada, haurà de dirigir un escrit motivat al mail  reclamaciones.acceso@csmvalencia. es indicant en l’assumpte cognoms, nom i especialitat de l’aspirant. El termini per a realitzar aquesta reclamació serà de tres dies hàbils a computar des de l’endemà a la publicació de la qualificació provisional d’aquestes proves.